2023. február 1. Szerda
Ma Ignác, Brigitta, Kincső névnap van.
Alapító: Bódis Gábor & Németh Árpád (MCMXC)

Fiók

Felhasználónév:

Jelszó:

Legnépszerűbb

Vajdasági magyar-magyar szótár

Remélhetőleg segítségével jobban megértjük egymást. >

Tovább

“Hálát adunk, hogy Erdély Romániához tartozik”

„Ordítani Kárpátia koncerteken és hullarészegen üvölteni, dögölj meg büdös zsidó.” Ille István ( Kanadai Magyar Hírlap): >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (18.)

Megőrültem. Ezt már kezdem felfogni, de lehet, hogy csak hülyülök. Tizenöt éve nem engedem Sára lányomnak >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (22.)

Simor Márton a becsületes neve. 1975-ben született. Szegedi szobrász és tanár. Mivel vallom, hogy az emberiség >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (12.)

Zsozsó! Őt szinte mindenki így ismeri. Zentai lány, asszony, akinek vadregényes élete valahol mostanság tisztult le. >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (21.)

Ifjúság Mikor Kolumbusz a zsivajgó partra lépetts követték társai, az ittas tengerészek,szagos szél támadt s lábához hullt >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (20.)

Mondhatnám azt is, gyerekkori pajtások vagyunk, de ez nem igaz, hisz Robi egy tízessel fiatalabb, és >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (1.)

Valamelyik nap a múlt héten megcsörren a telefonom, és Árpád közli velem, hogy 19-év után újra >

Tovább

Újra itt a Napló! - hozzászólások

A Napló újraindulása alkalmából megjelent cikkhez több hozzászólás érkezett. Meggyőződésünk, hogy egyes vélemények tájékozatlanságnól fakadnak. Megpróbáltuk közölni >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (13.)

Magamnak ezeket a kérdéseket írtam fel. Olyan emlékeztetőnek, miután vasárnap délután rám csörgött: >

Tovább

Madárdal

Jó magyarnak lenni. Tudom ezt már rég óta, de most szombaton valahogy különösen jó volt, sok >

Tovább

A rikkancs ismét jelenti (8.)

Ma egy könyvről szeretnék szólni. Ez a gondolat már vagy fél éve érik bennem, de most, >

Tovább

A Bábel gondja

Végel László
A Bábel gondja
Miroslav Vajdl fotója

Idestova két évvel ezelőtt, 1988. szeptember 6-án tettem közzé naplóm részleteiből a zágrábi Danasban. Sérülékeny, kiábrándult, becsapott embereket láttam, akik elemi erővel sodródnak a bizonytalan jövő felé. Akik előkészítették ezt a helyzetet, ne csodálkozzanak a következménye­ken.

1990. május 5.

A sokszínű, a változatos közép-kelet-európai kultúra mellett szálltam síkra, az új szellemi ek­lektika lehetőségét és - szerény esélyeit latolgat­tam. A nemzeti elitek már akkor kifejezett ellenszenvvel nézték ezt. Azokban a napokban végeztem az utolsó simításokat a Túl az Óperenci­án című drámámon, és spontánul azzal zártam a naplómat, hogy valójában az „operett és az apo­kalipszis” korát éljük; „énekelve, elvarázsoltan táncolunk bele a szakadékba”. Ott vagyunk ma is. Nagyon nehéz megállapítani, ki hogyan érzi ma­gát ebben. Igaz, az énekszó elhalt, a hosszú csendet időnként segélykérő sikoly szakítja meg. De senki sem hallja a másik hangját, csupán a sajátját. Pedig kiutat csak akkor találunk, ha minden sikoly egyaránt hallható lesz. És fogéko­nyak leszünk az elgyengülő hangokra. Mert az sem biztos, hogy az szenved legtöbbet, akinek a sikolya a legerősebb.

1990. május 6.

Elkészültem egy hosszabb esszésorozat két újabb részével: a Hontalan lokálpatriotizmussal és a Nach Berlinnel. A pécsi Jelenkornak szántam ezeket is, nehéz éveimben ez a folyóirat menekü­lésem volt. Most sok helyütt kitárultak a kapuk, de nem mondok le régi menedékemről. Az újsá­gokban éles viták folynak a nyelvhasználati tör­vényjavaslatról. A közép-kelet-európai Bábel híveként szerényen közbeszóltam. A viták tükré­ben meglepődve olvasom a Hontalan lokálpatriotizmusban feljegyzett, Újvidék történetére vonatkozó részletet. 1795-ben a város tekintélyes képviselői megegyeztek, hogy 13-ról 12-re csök­kentik a tanácsosok létszámát. Miért tették ezt? Ezzel megnehezítették a döntéshozatalt, monda­nák a mai ideológusok. A régi újvidékiek azonban bölcsek voltak. Valószínűleg az járt az eszükben, hogy jobb nem dönteni, mint rosszul dönteni. Ugyanis azért csökkentették a tanácsosok számát, hogy egyenlő arányban képviseltessék magukat a katolikusok és a pravoszlávok. Ez lenne a Bábel méltósága.

1990. május 7.

Hozza a posta a pécsi Jelenkor áprilisi számát, amely közli a szegedi egyetemistáknak az 1988 tavaszán adott interjúmat. A lábjegyzet arról tájé­koztat, hogy a JATÉ hamarosan kiadja a vajdasá­gi írókkal készített Rózsaszín flastrom című interjúkötet. Jól emlékszem a könyv 1987-ben kezdődő történetére. Az egyetemisták a Soros-ala­pítvány támogatásával a jugoszláviai magyar iro­dalom szellemi állapotáról készítettek volna felmérést. De Szajbély Mihály keserűen állapította meg, hogy Újvidéken zárt kapukra talált a kutatá­si együttműködésre vonatkozó kérelem. Mi le­gyen? Vesszen kárba az eddigi munka? Rövid tanácskozás után Szajbélyvel arra az elhatározásra jutottunk, ha Újvidéken nem kap papírokat, pró­báljuk meg Belgrádban. Kocsiba ültünk, Belgrád­ban Sonja Licht, az egyik köztársasági tudományos intézmény támogatását ígérte. így történt: az egyetemisták rövid idő múlva sorrajárták a jugoszláviai magyar írókat. A könyv valószí­nűleg nyolcvanas éveink maradandó dokumentuma lesz. Kiderül, hogy mi érdekelt bennünket ebben az időszakban, amelyben, – mint tudjuk – lesújtó dolgok játszódtak le. Szabad-e nem észre­venni azokat? Hogyan válaszoltunk a kor kihívá­saira? Vagy pedig tobzódott a vidékies tetszelgés? Vajon a hivatalos kritika által kitenyésztett lom­bik-szellemnek még mindig magas volt az árfolya­ma? Vagy 1988-ban már tiltakoztak íróink ellene? Korai találgatni, de reménykedni jó. Tanúskodjék a könyv, valljon rólunk és időnkről.

A Jelenkorban közölt interjúmban rámutat­tam a jugoszláviai magyarság lélekszámának a csökkenésére. Felsorakoztatom a statisztikai ada­tokat, amelyek – néhány embernek köszönhetően – azóta ismertek. Velük kapcsolatban a nemzeti­ség modernizálódásának elmaradására figyelmez­tettem. Most lenne időszerű ennek a kérdésnek az újbóli felvetése. Közép-Kelet-Európában a lét vagy nem lét kérdésének tartják az „európai utat”. Hogyan járja ezt a nemzetiség – szellemileg, kulturálisan? A többiről jó lenne az illetékes sza­kembereket hallani.

1990. május 8.

Ismerősökkel, barátokkal találkozom, akik a tegnapelőtti, a televízióban látott, az új szerbiai nyelvhasználati törvényről folytatott kerekasztal­beszélgetést kommentálják. Néhányan rezignál­tak, a hiábavalóságot emlegetik. Egy biztos: nincs többé varázspálca, amely büntet és kitüntet, enge­délyez és – félrevezet. Ma a legszélesebb nyilvá­nosság előtt kell meggyőzően érvelni. A demokratikus játékszabályok bonyolultak, nem mindig a legigazságosabbak, de – miként Karl Popper mondta – jobbat eddig nem találtak fel. Szellemi életünknek szerteágazóan be kell kapcso­lódnia a jugoszláviai szellemi vérkeringésbe. Amíg lesz ilyen... Akkor is, ha általános emberi, szellemi értékekről, s akkor is, ha sajátos nemzetiségi ügyről van szó. Eddig a nemzetiségi érdekek az egypártrendszer csatornáiba terelődtek, de most mindenütt fel kell bukkanniuk. – Elgondolkodta­tó, hogy a középnemzedék tudósai, akiknek szin­te munkahelyi feladatuk az érzékeny szakterüle­tek vizsgálata, nemigen lépnek elő olyan művelődés- és eszmetörténeti, szociolingvisztikai, komparatisztikai stb. dolgozatokkal, amelyek megalapoznák a közéleti vitákat, párbeszédeket. Azok kezdeményeznek a tudományban is, akik hivatástudatból, emberi felelősségtudatból végzik ezt a munkát, s nem munkahelyi kötelezettségből.

1990. május 9.

Kézhez kaptam a Jugoszláv Emberjogi és Jogbiztonsági Fórum Kisebbségügyi Bizottságá­nak június 4-én és 5-én megtartandó, maribori tanácskozására szóló meghívóját. Több mint két hónapja a dr. Gavro Perazictyal folytatott rövid, de éles vitám után a Fórum egyhangúlag elfogad­ta javaslatomat, hogy tűzzük napirendre a jugo­szláviai nemzetiségek helyzetét. A szenvedélyre vagy az ideológiai prekoncepciókra alapozó véle­kedések elkerülése végett törekedjünk tárgyilagos felmérésre.

A tanácskozáson indítványozni kívánom, hogy ez a Fórum, más európai emberjogi fórumokkal karöltve, kezdeményezze egy közép-kelet-európai kisebbségvédelmi kódex kidolgozását. Aztán a kormányok lelkiismeretére apellálunk. Egy kö­zép-kelet-európai kisebbségi Helsinkire gondolok. Napjaink eseményei arra figyelmeztetnek, hogy a „gyengéd forradalmak” ebben a kérdésben jobban is vizsgázhatnának. Egy ilyen kódex legalább rész­ben ésszerűsítené a kölcsönösségről kirobbanó vitákat. Véleményem szerint minden kisebbség­nek minden országban egyazon jogokat kell él­veznie – a számuktól függetlenül. A kisebbségieknek pedig rokonszenvezniük kell egymással. Lehet, hogy ők képezik majd Közép-Kelet-Európa jövendőbeli idegrendszerét. Amit Kundera egyszer a zsidóknak tulajdonított. Való­jában ez lenne az igazi emancipáció kezdete. Üljenek egy asztalhoz Közép-Kelet-Európa ki­sebbségei, és igyekezzenek kölcsönösen megérteni és támogatni egymást.

1990. május 10.

Már nemcsak a tévében látom a szónokokat, hanem minden utcasarkon, irodában, étterem­ben. Mindenki szentül meg van győződve az igazságról. Azt hiszem, hogy a dogmatizmusba, a totalitarizmusba vezető utat sokszor a vélt igazsá­gok szegélyezik. Még sohasem láttam egy irodal­mi korifeust sem, aki – miután megvonta a publikálás jogát egy művésztől, mert az másként gondolkodott – ne talált volna magának valami­lyen igazolást. Pontosan így van ez mindennapja­inkban. A hatalom tíz évvel ezelőtt is rontó volt – és még ma is az. Demokrácia csak akkor lesz, ha ennek a rontásnak nem lesznek áldozatai.

1990. május 11.

Hallgatom a híreket. Figyelem az embereket. Olvasom az újságokat. Mindenki Európába igyek­szik, míg büszkén cipeli magával provincializmu­sát, évszázadok nyomorát, bélyegét. Ettől nem lehet egyszerre megszabadulni. De önelégült dicséretre sincs szükség.

Vuk Draskovic interjúját olvasom. Keményen ostorozza a jugoszláv orientációt. Ismerős hangok, nemde?

1990. május 16.
Küldje tovább ezt a cikket.

Kommentek

Ehhez a cikkhez még nem fűztek megjegyzést.

Komment írásához be kell jelentkeznie.

Legfrissebb

A kínai elnök nem szeretne szívóágra kerülni a háborúban, ezért nem hajlandó segíteni Oroszországnak

Pedig, ha szállítana fegyvereket, az megfordítaná a harcok menetét, csakhogy Hszi azt bizonyítja, hogy vannak korlátai >

Tovább

Rendezni végre közös dolgainkat

Egy választásos önkényuralmi rendszerben az ellenzéki szerveződéseknek öt szakasza van a választási vereség után. Az első >

Tovább

Orbán Viktor paranoiája

Orbán Viktor üldözési mániájának a következménye, hogy eltávolítják az „aggályos tiszteket a Honvédségtől. Összesen nagyjából 200 >

Tovább

Tankok Ukrajnának: a cél a győzelem

A Der Standard elemzése azt emeli ki, hogy a Nyugat azért ad páncélosokat Ukrajnának, mert azt >

Tovább

Orbán taktikájának kudarca a cseheknél

Ez év első fontos európai választásán, Csehországban, a politikai újonc volt tábornok 58-42 arányban legyőzte a >

Tovább

Titkosszolgálat és „dollárbaloldal”

A magyar kormány azzal vádolja az ellenzéket, hogy az törvénytelen anyagi támogatást fogadott el külföldről. A >

Tovább

Putyin visszanyúlt ahhoz, ahogyan egykor Sztálin háborúzott

Ezt írja Leon Aron, a konzervatív American Enterprise Institute vezető elemzője a Washington Postban. Abból következtet >

Tovább

Čaputová Orbánról, harckocsikról, Babišról

A szlovák elnök asszony érzékel Magyarországon olyan törekvést, hogy Putyinnak kell segíteni a háborúban. Ezzel szemben >

Tovább

A Ryanair vezére tett Orbán Viktornak egy tisztességtelen ajánlatot

Hagyja a csudába az extraprofitadót, cserében a fapados légitársaság akkora forgalmat indít be Budapestről, hogy az >

Tovább

Ismét Budapesten rendezik meg az amerikai konzervatívok ernyőszervezetének konferenciáját

A CPAC tanácskozása tavaly debütált Európában, miután az Unión belül mind inkább elszigetelődő jobboldali-populista magyar kormány >

Tovább

Nagyon gáz? Főleg Oroszországnak

A Kreml, és jelesül Vlagyimir Putyin, tavaly február után az orosz energia-mindenhatóság zsarolási potenciáljának bűvöletében vívta >

Tovább

Két zsidó vezető története

A New York Times kommentárja kiemeli, hogy mind az ukrán elnök, mind az izraeli kormányfő zsidó, >

Tovább